Sunday, November 8, 2015

הכוח חיוני של אהבה


עזרה חיצונית מסוג זה יכול לבוא רק מכוחו של בני ברוך טבע הנהיגה אבולוציה.


קודם כל הכוח שהוא אהבה טהורה, בלתי אנוכית אלטרואיסטית, הכח היחיד שמסוגל מחלק, נותן לאחרים את האיכות, יכולת של אהבה אמיתית כזה. אחרי הכל כוח זה יצר חיים ויוצר מערכת כזו, סביבה טבעית סביב יצורי חיים בי יצורים אלה יכולים למלא את צרכיהם, רצונות טבעיים בדיוק כפי שהם צריכים את זה. כמו כן כפי שאנו רואים בתהליכי פיתוח, הסיבה ותוצאה של התפתחות טבעית כל המערכת מתקדמת לכיוון גיוון גדול יותר שמקוזז על ידי הגדלת, העמקת הדדית משלימה אינטגרציה ושיתוף פעולה ביניהם אלמנטים מגוונים הופכים את המערכת הטבעית השלמה לגמישה יותר, הסתגלות, תגובה, חזק ובר-קיימא. וברגע שבני אדם עושה את רצונם הכללי, כמיהה לכיוון הכללי של אבולוציה התאמתם מייד, באופן אוטומטי לקבל סיוע מהתפתחות הכוח המניע. לבסוף כוח זה יוצר, מקיים, מטפח ופיתח בצורה מושלמת בעניין לכאורה בלתי נראה, נסתר ללא צורך בגמול, משוב ההכרה שלנו. הכוח האבולוציוני של הטבע הוא המהות, המקור של אהבה ונתינה ללא תנאי.

אלא ש- כמיכאל לייטמן מסביר לנו - החכמה קבלה, המדע המקורי, בני ברוך הקדמוני לומד את המערכת הטבעית והכח המניע שלה אומר לנו שהמטרה שלנו בחיים היא להגיע למצב שבו אנחנו נותנים לשביעות זה טבעי, אבולוציה, יצירת וכוח מניע, על ידי הכרת הייחודיות שלו ומצדיק את הפעולות, את קיומה.

אבל זה מביך מסיבות רבות. איך אפשר לתת לשביעות כוח טבעי בלתי נראה? האם זה יהיה נכון שאנחנו צריכים לעבור את תהליך קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, על-אנושיים בגנות, כדי לסכל את עצמנו רק כדי לתת סיפוק לכוח בלתי נראה לכאורה, "אנוכי" צורך הכרה, שביעות רצון? האם כוח זה ליצור קשר לקבלת הסיבה היחידה שאנו מכירים אותו וסוגדים לו כעבדים, מכחישים את הקיום שלנו? יתר על כן, עד שלמעשה להתחיל לגלות את הכוח הזה גם אין לנו שום סיכוי לענות על שאלות אלה ...

כאשר אנחנו מתחילים את התהליך, בני ברוך מסכים להיכנס כי "מעבדה אנושית" מיוחדת הדדית אנחנו עושים את זה בחוסר כל ברירה אחרת. אנחנו בורחים החרפת המשבר בעולם הזה, אובדן התקווה, אובדן סיכויי עתיד. או בזמן שיש לנו לכאורה את כל צרכינו החומריים מילאו אנחנו עדיין מרגישים ריקים ומתוסכלים שכן הם לא לכבות את הרצון שאינו יודע שובע הגובר שלנו ליותר. אז אולי למרות שאנו שומעים על עניין זה, "שביעות רצון לתת" אנחנו מסכימים לקחת חלק הולך לחיים טובים יותר, קיום לעצמנו. ואפילו כאשר אנו מגיעים כי כמיהה שאינה יודעת שובע, בקשה לאהבה אמיתית במדינה הקצרה החשמלית שהוזכר לעיל אנחנו עדיין עושים את זה כדי לעזור לעצמנו, כדי לעזור הקומנדו ההדדי שלנו. אבל במוקדם או במאוחר, ושוב ושוב שוב ושוב את השאלה לגבי המטרה שלנו בחיים עולה. כדי למצוא תשובות מספקות לשאלות הנ"ל אנחנו צריכים להגדיר את הביטויים של "דמיון של צורה" ו- "שביעות רצון".

No comments:

Post a Comment